Algemene voorwaarden en privacybeleid

Definities

De overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of dienst, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

De Koper: Elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website.

Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de webshop van Lelien. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld.

Door het gebruik van de website van Lelien en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

Lelien kan een beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. Lelien heeft recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen maar enkel de voor toekomstige bestellingen.

De overeenkomst

De Belgische e-commerce website Lelien biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar online winkel aan te kopen. Lelien is bereikbaar via de website www.lelienshop.be.

De kwaliteit van onze producten wordt gewaarborgd door de producenten. De producten voldoen aan Europese normen en wetten m.b.t. o.a. cosmetica en verzorgingsproducten.

De prijs

De prijzen van de producten staan vermeld in EUR., inclusief 21% btw, exclusief bezorgkosten. Het bedrag van de in rekening gebrachte bezorgkosten, wordt aangegeven tijdens de definitieve bevestiging van de bestelling. Het bedrag vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs met alle bijbehorende kosten en inclusief btw. De prijzen die in rekening gebracht worden aan de Koper, zijn altijd de prijzen zoals vermeld tijdens het moment van de bevestiging van bestelling. Bezorgkosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. De koper wordt hierover duidelijk ingelicht.

De levering

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. Voor de producten die niet op voorraad zijn, is de winkelmandje knop uitgeschakeld. In het geval dat een door u besteld product toch niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen 2 dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt Lelien zich ertoe om de bestelde producten naar de Koper te sturen op het opgegeven leveringsadres, rekening houdend met een algemene vertraging van één tot twee dagen afhankelijk van de bestemming.

Bij de ontvangst van de bestelde producten, moet de Koper of de ontvanger de goede staat van het geleverde product nagaan en kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Als één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, raden we de Koper of de ontvanger aan om dit onmiddellijk kenbaar te maken op het moment van de levering van het pakje. U kan ons steeds bereiken via mail (info@schoonheidsinstituutlelien.be) of via telefoon (09/330.02.33)

Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie), wordt het teruggezonden aan Lelien en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

Franco verzendingen vanaf 50€. Onder dit bedrag wordt een standaard verzendkost voorzien van 6,50€.

De betaling

Het door de Koper verschuldigde bedrag moet worden voldaan gedurende de bevestiging van de bestelling. Zonder een geaccepteerde betaling, is het onmogelijk de bestelling te bevestigen. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan Lelien te melden. In geval dat de betaling door de Koper uitblijft, heeft Lelien onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht om de bestelling te annuleren.

Betaalmethoden

Er kan betaald worden via Bancontact.

Bancontact

Bancontact is een betaalsysteem in België en is in 1989 ontwikkeld door een samenwerking tussen drie financiële instanties, de ASLK, BBL en de Kredietbank.

Sinds 2006 is het ook mogelijk om er internettransacties mee te verrichten. Dit is een zeer praktische manier van betalen en het gebruik ervan is eenvoudig, snel en vooral veilig en betrouwbaar.

Indien de consument gebruik wil maken van Bancontact kan de consument deze aanvragen bij de bank waar hij bankiert. De consument krijgt dan een kaart en een Pincode. Het is niet nodig om hiervoor een speciaal abonnement af te sluiten en er zijn ook geen extra kosten aan verbonden. De consument kan met deze kaart en Pincode betalingen doen. Er dient wel voor gezorgd worden dat er voldoende geld op de bankrekening staat.

Alle betalingen worden verwerkt via de betaalpagina van de onlinebank. Met behulp van een streng veiligheidssysteem, is het voor fraudeurs onmogelijk deze te bereiken. De betalingen worden binnen enkele seconden verwerkt en de consument kan dit op het online bankafschrift bekijken.

Meer gedetailleerde informatie vindt u terug op de officiële site van Bancontact.

Beveiligde betaling

Alle aankooptransacties worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden gecodeerd met behulp van het encryptieprotocol SSL. Wanneer de Koper met een bankpas betaalt, vindt de transactie plaats tussen de koper en de Financiële instelling via dienstverlener Mollie, bekend om hun betrouwbare verwerking van internettransacties. De betaalgegevens worden in geen enkel geval opgeslagen of bewaard. In alle beveiligde zones waarbij het URL-adres van Lelien begint met https:// (waarbij de ‘s’ staat voor beveiligd), worden de gegevens gecodeerd en dus beschermd voor hun overdracht via het internet. Wanneer de koper op de knop ‘Bevestigen’ klikt bij de bevestiging van de bestelling, dan verifieert de bank van Lelien de geldigheid van het kaartnummer en controleert de bank de kaart op eventuele tegenstrijdigheden. Op deze manier is de consument dubbel beschermd tegen misbruik en fraude. Lelien gebruikt een geavanceerd systeem om de veiligheid en authenticiteit van alle transacties te waarborgen en de consument te beschermen tegen frauduleuze internettransacties. Lelien heeft het recht de onderstaande documenten op te vragen ter controle van de transactie, om de bestelling vervolgens te kunnen bevestigen: Een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs met de naam van de kaarthouder waarmee de bestelling betaald is. Een bewijs van adres (gas-, water-, elektriciteitsrekening) overeenkomend met het bezorgadres. Lelien heeft het recht om de bestelling te annuleren wanneer deze documenten niet kunnen worden gestuurd of indien deze documenten niet conform zijn.

Kwaliteitscontrole, garantie

Zoals opgelegd door de geldende en toepasselijke wettelijke bepalingen geldt voor de door Lelien geleverde verzorgingsproducten wettelijk geregelde kwaliteitscontroles. De minimale houdbaarheidsdatum is de datum tot waarop een verzorgingsmiddel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wijze wordt bewaard. Deze houdbaarheidsdatum is maar geldig zolang de verpakking niet geopend is en zolang de bijzondere bewaarvoorschriften nageleefd werden. Tijdens de vermelde termijn garandeert de producent de kwaliteit van zijn product. Deze garantie geldt wanneer de bewaaromstandigheden, op het etiket vermeld, ook gerespecteerd zijn. De houdbaarheidsdatum staat in verband met de bijzondere bewaaromstandigheden. 

Retourneren/Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument sinds 6 april 2010 in België volgens de Wet Handhaving Consumentenbescherming Koop op Afstand, Europees Wetboek 97/7/CE de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper. Op grond van artikel 47, §4, 2° WMPC vallen de verbruiksartikelen buiten toepassing van dit recht. Daarom kunnen verbruiksartikelen zoals cosmetica en verzorgingsproducten, waarvan de verpakking geopend is, niet teruggenomen worden. In het geval dat het herroepingsrecht kan worden ingeroepen volstaat het de klant Lelien te contacteren via mail (info@schoonheidsinstituutlelien.be) of telefoon (09.330/02.33). Als de producten worden teruggestuurd binnen wettelijk bepaalde termijn, ongeopend of verpakt verbindt Lelien zich ertoe de betalingen van de Koper zonder kosten te vergoeden. De kosten voor het terugsturen van de producten worden niet terugbetaald door Lelien (tenzij de fout aan Lelien toegeschreven kan worden). De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten. 

Aansprakelijkheid

Lelien kan in geen enkel geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten. Lelien kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten. De aansprakelijkheid van Lelien zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplaire titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen bij afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de datasheets zijn uitsluitend van indicatieve titel. De koper engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen aanwijzingen) die de gebruiker dient te respecteren. 

Klachten

Om het risico van inbreuk op de rechten van de koper te voorkomen, raden we u aan om claims met betrekking op een zichtbaar en/of kwalitatief gebrek van een product of het ontbreken hiervan bij de levering, zo snel mogelijk te melden aan Lelien via mail (info@schoonheidsinstituutlelien.be). Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt, zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

De bescherming van intellectuele eigendom

De ontwikkeling van deze Website heeft behoorlijke investeringen gevergd. De Website en alle elementen waaruit die is opgebouwd zoals lay-out, ingrediënten-grafieken, de teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto’s, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site en e-shop van Lelien mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Lelien. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Lelien geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om de intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter bij geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Lelien of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kunt de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl .

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De consument heeft recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die op de consument betrekking hebben. De consument kan dit recht uitoefenen door schriftelijk bezwaar aan Lelien te richten via het e-mailadres: info@schoonheidsinstituutlelien.be.

De persoonsgegevens

Het verzamelen van persoonsgegevens voor de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en verzending van bestellingen. Het gebrek aan deze essentiële informatie leidt tot de ongeldigheid van de bestelling.

Lelien is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.

Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Lelien.

Lelien verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de verkoopovereenkomst en om de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Lelien en behandelt deze gegevens steeds met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

De klant heeft ten alle tijde het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit ons bestand. Daarvoor kan er contact opgenomen worden via mail (info@schoonheidsinstituutlelien.be).